Terpopuler

Kamis, 17 November 2011

Menguak Pangilan dan Gelar Bangsawan untuk para raja Mataram Jawa

Mari kita menguak sapaaan para raja jogja. untuk sekedar informasi  panggilan sri sultan HB X adalah Ngarso Dalem. itu diambil  dari gelar sri sultan HB X yaitu Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Sedangkan pangilan untuk paku Alam IX adalah Sri Paduka. bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo (KGPAA). Dahulu sebelum dinobatkan sebagai raja di istana Puro Pakualaman bernama KPH/Pangeran Ambarkusumo. sedangkan untuk pangilan Paku Buwono XIII adalah Sinuhun. diambil dari gelar Sisuhunan paku buwono XIII yaitu Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan  Paku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama Kaping telulas .untuk pangilan Mangkunegara IX adalah Gusti Mangku yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo (KGPAA)
Sri Sultan Hamengku Buwono X

KGPAA Paku Alam IX
 
Sinuhun Paku Buwono XIII

KGPAA Mangkunegara IX
 
Berikut Gelar Bangsawan dari pecahan kerajaaan Mataram
1. Kasunanan Surakarta
 • Penguasa Kasunanan: Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati ing Alaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama Kaping ... (SISKS)
 • Permaisuri Susuhunan Pakubuwana: Gusti Kanjeng Ratu (GKR), dengan urutan:
 1. Ratu Kilen (Ratu Barat)
 2. Ratu Wetan (Ratu Timur)
 • Selir Susuhunan Pakubuwana: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy), dengan urutan:
 1. Bandara Raden Ayu
 2. Raden Ayu
 3. Raden
 4. Mas Ayu
 5. Mas Ajeng
 6. Mbok Ajeng
 • Pewaris tahta Kasunanan (Putra Mahkota) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram.
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Raden Mas Gusti (RMG)
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Kanjeng Gusti Pangeran (KGP), dengan urutan:
 1. Mangku Bumi
 2. Bumi Nata
 3. Purbaya
 4. Puger
 • Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Bendara Raden Mas (BRM)
 • Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Kanjeng Pangeran (BKP)
 • Cucu lelaki dari garis pria: Bendara Raden Mas (BRM)
 • Cicit lelaki dan keturunan lelaki lain dari garis pria: Raden Mas (RM)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)
 • Anak perempuan tertua dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Kanjeng Ratu (GKR), dengan urutan:
 1. Sekar-Kedhaton.
 2. Pembayun.
 3. Maduratna.
 4. Bendara.
 5. Angger.
 6. Timur.
 • Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)
 • Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)
 • Anak perempuan tertua dari selir ketika sudah dewasa: Ratu Alit
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan : Raden Ajeng (RA)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu (RAy)
2. Kasultanan Yogyakarta
 • Penguasa Kesultanan: Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping ... (yang berarti pemimpin yang menguasai dunia, komandan besar, pelayan Tuhan, Tuan semua orang yang percaya)
 • Permaisuri Sultan Hamengkubuwana: Gusti Kanjeng Ratu (GKR)
 • Selir Sultan Hamengkubuwana: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)
 • Pewaris tahta Kesultanan (putra mahkota): Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Gusti Raden Mas (GRM)
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH)
 • Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Bendara Raden Mas (BRM)
 • Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Pangeran Harya (BPH)
 • Cucu lelaki dan keturunan lelaki lain dari garis pria: Raden Mas (RM)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)
 • Anak perempuan tertua dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Kanjeng Ratu (GKR)
 • Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)
 • Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng (RA)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan:Raden Ayu (RAy)
3. Kadipaten Pakualam Yogyakarta
 • Penguasa Paku Alaman:Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Paku Alam Kaping ...
 • Permaisuri Raja Paku Alam: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)
 • Selir Raja Paku Alam: Bendara Raden Ayu (BRAy) atau Raden Ayu (RAy)
 • Pewaris tahta Paku Alaman (putra mahkota): Bandara Pangeran Harya Suryadilaga
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Gusti Bendara Raden Mas (GBRM)
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa:Kanjeng Pangeran Harya (KPH)
 • Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Raden Mas (RM)
 • Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Raden Harya (BRH)
 • Cucu lelaki dan keturunan lelaki sampai generasi ketiga dari garis pria:Raden Mas (RM)
 • Keturunan lelaki setelah generasi keempat lain dari garis pria:Raden 
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Bendara Raden Ajeng (GBRA)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Bendara Raden Ayu (GBRAy)
 • Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)
 • Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng (RA)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu (RAy)
4. Praja Mangkunegaran Surakarta
 • Penguasa Mangkunagaran: Kanjeng Gusti pangeran Adipati Haryo  Mangku Negara Senapati ing Ayuda Kaping ... (KGPAA)
 • Permaisuri Raja Mangkunagara: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)
 • Selir Raja Paku Mangkunagara: Bendara Raden Ayu (BRAy) atau Raden Ayu (RAy)
 • Pewaris tahta Mangkunagaran (putra mahkota): Pangeran Adipati Harya Prabu Prangwadana
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri: Gusti Raden Mas (GRM)
 • Anak lelaki dari selir: Bendara Raden Mas (RM)
 • Cucu lelaki dan keturunan lelaki sampai generasi ketiga dari garis pria: Raden Mas (RM)
 • Keturunan lelaki setelah generasi keempat lain dari garis pria: Raden
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)
 • Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)
 • Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng (RA)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan:Raden Ayu (RAy)
Semoga Bermanfaat....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar